Cùng nhau tham kh?o nh?ng bài phát bi?u ngày qu?c t? ph? n? 8/3 hay nh?t t?i website blogloichuc.com ?ang ???c khá nhi?u ng??i yêu thích, n?u ai ch?a bi?t nh?ng bài phát bi?u này thì có th? tham kh?o ngay qua bài vi?t d??i ?ây nhé

bài phát bi?u ngày qu?c t? ph? n? 8/3 hay nh?t

Nh?ng bài phát bi?u hay nhân ngày 8/3

Kính th?a quý v? ??i bi?u! Th?a toàn th? các ch? em!

M?i ?? tháng 3 v?, trong không khí ?m áp c?a mùa xuân, ch? em ph? n? nói riêng và m?i ng??i nói chung l?i háo h?c ?ón chào k? ni?m ngày Qu?c t? ph? n?.

?ây là d?p ?? tôn vinh v? ??p, kh?ng ??nh vai trò c?a nh?ng ng??i ph? n? trong xã h?i và trong cu?c s?ng. ??ng th?i ôn l?i truy?n th?ng l?ch s? v? vang, bi?u d??ng tinh th?n, l?c l??ng c?a ph? n? th? gi?i nói chung và ph? n? Vi?t Nam nói riêng trong công cu?c ??u tranh cho ??c l?p dân t?c, hoà bình dân ch?, s? ti?n b? c?a xã h?i, cho quy?n l?i và h?nh phúc c?a ph? n? và tr? em,…

Kính th?a quý v? ??i bi?u! Th?a toàn th? các ch? em!

T? th?c t? l?ch s?, ph? n? Vi?t Nam có b?n ch?t kiên c??ng, d?ng c?m, c?n cù lao ??ng, sáng t?o, thông minh. Ph? n? Vi?t Nam là ng??i gi? vai trò ??c bi?t quan tr?ng trong vi?c gi? gìn, phát tri?n b?n s?c và tinh hoa v?n hoá dân t?c. H? là nh?ng ng??i m? d?u hi?n, ??m ?ang, trung h?u ?ã s?n sinh ra nh?ng th? h? anh hùng c?a dân t?c anh hùng. Trong công cu?c xây d?ng ??t n??c, ph? n? ?ã có nh?ng ?óng góp quan tr?ng thúc ??y s? phát tri?n c?a xã h?i.

Nam gi?i coi ngày 8/3 là d?p ?? th? hi?n s? ga-l?ng c?a mình cho nh?ng ng??i ph? n? mà h? yêu quý. 365 ngày trong n?m, ph? n? có riêng m?t ngày ?? ???c c? xã h?i quan tâm, ng?i ca và bày t? ni?m kính tr?ng. M?t ngày dành ?? tôn vinh nh?ng v?t v? c?a ng??i m? t?o t?n, ng??i v? ??m ?ang, nh?ng ng??i vun vén d?ng xây t? ?m gia ?ình.

Ph? n? hi?n ??i không ch? là ng??i n?i tr? trong gia ?ình mà còn là ng??i lao ??ng ki?m ti?n, nhân t? quan tr?ng góp ph?n vào s? phát tri?n c?a xã h?i. Là ng??i gánh vác trách nhi?m sinh n?, cùng nuôi d?y con cái tr??ng thành. H? ?ang h??ng t?i hình ?nh thành ??t h?n, ??m ?ang h?n, t? tin h?n và xinh ??p h?n.

Ph? n? càng ngày càng có nhi?u ?óng góp tài n?ng, trí tu?, công s?c lao ??ng trong nhi?u l?nh v?c xã h?i và ??i s?ng. M?c dù v?y, ?âu ?ó trong xã h?i v?n còn s? b?t bình ??ng, s? ??i x? b?t công v?i ng??i ph? n? và n?n b?o hành, dùng v? l?c v?i n? gi?i v?n còn ti?p di?n ? m?t s? qu?c gia kém phát tri?n,…

Kính th?a quý v? ??i bi?u! Th?a toàn th? các ch? em!

Nhân d?p bu?i g?p m?t k? ni?m ngày Qu?c t? ph? n? 8/3 cho phép tôi ???c thay m?t cho cán b? công nhân viên nam c?a … chân thành c?m ?n các cô, các ch?, các b?n luôn duyên dáng và xinh ??p. Chúc các ch? em ph? n? luôn là ng??i ph? n? tích c?c h?c t?p, lao ??ng sáng t?o, xây d?ng gia ?ình h?nh phúc! Có nh?ng ph?m ch?t ??o ??c, chu?n m?c c?a ng??i ph? n? Vi?t Nam.

Xin ???c chúc các gia ?ình luôn hoà thu?n, h?nh phúc, ??y tình yêu th??ng. Chúc toàn th? cán b? công nhân viên … m?nh kh?e, ?oàn k?t, ??t ???c nhi?u thành tích.

Xin trân tr?ng c?m ?n!

Bài phát bi?u 2

Kính th?a quý v? ??i bi?u
Th?a toàn th? các ch? em

Trên m?nh ??t hình ch? “S” này, tr?i qua bao ?êm tr??ng th? k? c?a chi?n tranh, ch?ng ch? ?? phong ki?n b?t công, ng??i ph? n? Vi?t Nam v?n ngày càng càng tr? nên sáng ng?i r?ng r?. H? càng ch?ng minh ???c ph?m ch?t c?a mình là nh?ng ?óa sen trong bùn, ??p d?u dàng và ??y thanh khi?t, luôn kiên c??ng, d?ng c?m, c?n cù lao ??ng, sáng t?o, thông minh. Ph? n? Vi?t Nam chính là ng??i gi? vai trò ??c bi?t quan tr?ng trong vi?c gi? gìn, phát tri?n b?n s?c c?ng nh? tinh hoa v?n hoá dân t?c. H? chính là nh?ng ng??i m? d?u hi?n, ??m ?ang, trung h?u ?ã s?n sinh ra bi?t bao th? h? anh hùng c?a dân t?c. Trong công cu?c xây d?ng ??t n??c, ph? n? ?ã có nh?ng ?óng góp h?t s?c quan tr?ng thúc ??y s? phát tri?n c?a xã h?i.

Nam gi?i coi ngày 8/3 là d?p ??c bi?t ?? th? hi?n s? ga-l?ng c?a mình cho nh?ng ng??i ph? n? yêu quý c?a mình. Trong 365 ngày c?a n?m, ph? n? có riêng m?t ngày ?? ???c c? xã h?i quan tâm, ng?i ca c?ng nh? bày t? ni?m kính tr?ng. M?t ngày dành riêng ?? tôn vinh nh?ng v?t v? c?a nh?ng ng??i m? t?o t?n, nh?ng ng??i v? ??m ?ang, nh?ng ng??i ?ã vun vén d?ng xây t? ?m gia ?ình.

Ph? n? hi?n ??i không ch? là ng??i n?i tr? trong gia ?ình mà h? còn là ng??i lao ??ng ki?m ti?n, là nhân t? quan tr?ng góp ph?n vào s? phát tri?n c?a xã h?i. Ngoài ra, h? còn là ng??i gánh vác trách nhi?m sinh n?, nuôi d?y con cái tr??ng thành. H? ?ang h??ng t?i hình ?nh thành ??t h?n, ??m ?ang h?n, xinh ??p và t? tin h?n.

Ph? n? ngày càng có nhi?u ?óng góp tài n?ng, trí tu?, c?ng nh? công s?c lao ??ng trong nhi?u l?nh v?c xã h?i và ??i s?ng. Th? nh?ng, ?âu ?ó trong xã h?i v?n còn s? b?t bình ??ng, s? ??i x? b?t công ??i v?i ng??i ph? n? và n?n b?o hành, dùng v? l?c v?i n? gi?i v?n còn ?ang ti?p di?n ? m?t s? qu?c gia kém phát tri?n,…

Kính th?a quý v? ??i bi?u
Th?a toàn th? các ch? em

Nhân d?p ngày Qu?c t? ph? n? 8/3 cho phép tôi xin ???c thay m?t cho cán b? công nhân viên nam c?a … chúc t?t c? ch? em luôn vui, luôn tr? và luôn kho?. Phát huy t?t nh?ng giá tr? ?ích th?c ?ã và ?ang có là ch? d?a v?ng ch?c cho các ??ng phu quân nói riêng c?ng nh? gi?i mày râu nói chung. Chúc toàn th? ch? em luôn s?ng vui v? và h??ng nhi?u h?nh phúc trong ngày 8/3. Xin ???c chúc các gia ?ình luôn hoà thu?n, h?nh phúc, tràn ??y tình yêu th??ng. Chúc toàn th? cán b? công nhân viên … m?nh kh?e, ?oàn k?t và ??t ???c nhi?u thành tích.

Xin trân tr?ng c?m ?n!

Bài phát bi?u 3

Kính th?a các v? ??i bi?u khách quý
Kính th?a các th?y giáo, cô giáo
Th?a toàn th? các b?n h?c sinh!

Hôm nay, trong b?u không khí vui m?ng ph?n kh?i ?? chào ?ón L? k? ni?m ngày Qu?c t? ph? n? 8/3 c?a nhà tr?ng. R?t vinh d? và t? hào khi em ???c thay m?t cho XXX b?n h?c sinh trong toàn tr??ng lên phát bi?u c?m ngh? c?a mình. L?i ??u tiên cho em xin ???c phép g?i t?i các v? ??i bi?u khách quý, các th?y giáo, cô giáo l?i chúc s?c kh?e, h?nh phúc và thành ??t, chúc các b?n h?c sinh n? luôn ch?m ngoan h?c gi?i.

Kính th?a các v? ??i bi?u khách quý
Kính th?a các th?y giáo, cô giáo
Th?a toàn th? các b?n h?c sinh!

B?t kì m?t v? anh hùng, m?t v? nhân hay m?t ng??i bình th??ng nào trên Trái ??t này c?ng ??u ???c sinh ra t? m?t ng??i ph? n? d?u hi?n, nhân h?u. Chúng em ?ã ???c l?n lên trong tình yêu th??ng, l?i ru ?u ?i ng?t ngào c?a m?, trong nh?ng câu chuy?n c? tích h?p d?n c?a bà và nh?ng bài gi?ng v? ??o làm ng??i c?a cô. Nh?ng bàn tay c?a nh?ng ng??i ph? n? d?u dàng, ?ã nuôi d??ng và ch?m sóc chúng em v?i t?t c? t?m lòng v? tha, ??c hi sinh cao quý ?? cho chúng em có ???c nh?ng thành qu? nh? ngày hôm nay. Dù không nói lên l?i, th? nh?ng trong sâu th?m trái tim m?i chúng em luôn c?m nh?n ???c nh?ng tình yêu th??ng ?m áp ?ó.

T?i Vi?t Nam c?ng nh? nh?ng n?i khác trên kh?p th? gi?i ?ang di?n ra nh?ng ho?t ??ng ??y ý ngh?a ?? th? hi?n lòng bi?t ?n, c?ng nh? s? quan tâm c?a toàn xã h?i ??i v?i ng??i ph? n? – nh?ng ng??i ?ã góp ph?n làm ??p cho cu?c ??i này, tr??c kia, hôm nay và c? mai sau n?a.

Hôm nay, trong bu?i l? long tr?ng k? ni?m XX n?m ngày qu?c t? ph? n? 8/3/1911 – 8/3/20XX, cho phép em ???c thay m?t toàn th? các b?n h?c sinh trong toàn tr??ng, trân tr?ng g?i t?i nh?ng ng??i bà, ng??i m?, ng??i ch?, ng??i em nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t, g?i riêng t?i các cô giáo là nh?ng ng??i m? hi?n th? hai c?a chúng em l?i chúc s?c kho?, h?nh phúc và thành ??t, nhân d?p này cho phép chúng em ???c bày t? lòng bi?t ?n vô h?n ??i v?i nh?ng gì t?t ??p nh?t mà các cô ?ã dành cho chúng em. S? quan tâm, lòng v? tha c?ng nh? tình th??ng yêu c?a các cô s? mãi là ??ng l?c giúp chúng em có th? v?ng lòng tin b??c vào ??i. C?ng nhân d?p này, tôi thay m?t toàn th? các b?n nam trong tr??ng xin g?i t?i các b?n n? l?i chúc t?t ??p, chúc các b?n mãi luôn ch?m ngoan h?c gi?i ?? luôn sát cánh cùng chúng tôi trong h?c t?p và rèn luy?n, ?? ph?n ??u tr? thành nh?ng ??a con ngoan, trò gi?i, nh?ng công dân có ích cho xã h?i.

Cu?i cùng, em xin kính chúc bu?i l? k? ni?m ngày Qu?c t? ph? n? c?a tr??ng XXX thành công t?t ??p. Em xin trân tr?ng c?m ?n.

Nhân d?p bu?i l? ??c bi?t hôm nay, thay m?t cho các b?n h?c sinh trong toàn tr??ng em xin ???c g?i t?i các cô giáo bó hoa t??i th?m th? hi?n t?m lòng c?a chúng em v?i các cô

Trên ?ây là nh?ng bài phát bi?u ngày qu?c t? ph? n? 8/3 hay nh?t ?ang ???c nhi?u ng??i áp d?ng ?? t?ng cho các ch? em ph? n? nhân ngày ??c bi?t này, ngoài ra còn khá nhi?u nh?ng bài phát bi?u hay khác cho nên m?i ng??i hãy th??ng xuyên truy c?p website blogloichuc.com ?? nh?n ???c nhi?u thông tin h?u ích nhé

Ngu?n : Internet