L? m?ng th? cho cha m? là 1 l? mà h?u nh? ??a con nào c?ng ph?i t? ch?c, ?ây là 1 bu?i l? nh? chúc s?c kh?e cha m? ngày càng m?nh kh?e h?n ?? s?ng lâu v?i con cháu. N?u ai ch?a bi?t nh?ng bài phát bi?u m?ng th? cha m? hay và ý ngh?a thì có th? tham kh?o qua bài vi?t d??i ?ây t?i website blogloichuc.com

bài phát bi?u m?ng th? cha m?

Bài phát bi?u m?ng th? cha m? hay ý ngh?a và c?m ??ng

Bài phát bi?u 1

Kính th?a cha m?

Kính th?a quí khách

Cùng t?t c? anh ch? em, con cháu, dâu r? n?i ngo?i trong gia ?ình.

Hôm nay, t?t c? chúng con : Di?p, Ng?c. L?c, Thanh, Nguy?t, Nga cùng dâu r?, cháu ch?t t? h?p v? ?ây d??i mái ?m gia ?ình, h?c t?p ng??i x?a, dâng lên l? m?ng th? song thân v?i t?t c? t?m lòng kính yêu và tri ân vô h?n.

Bài phát bi?u 2

Kính th?a cha m?

M?t trong nh?ng h?nh phúc c?a con ng??i là cha m? còn t?i th?. Chúng con hôm nay, ??a l?n s?p b?y m??i, ??a út s?p n?m m??i mà song thân v?n còn kh?e m?nh, an khang, tinh th?n minh m?n thì không h?nh phúc nào b?ng.

S? d? chúng con có ???c ni?m vui t? h?p hôm nay là nh? phúc ?m T? tiên, nh? ba m? s?ng h?p l? tr?i, yêu lao ??ng , th??ng con cháu, c? x? ch?ng m?c ôn hòa. ?ó là bài h?c mà su?t ??i t?t c? chúng con luôn ghi lòng t?c d? ?? tr??ng thành.

Bài phát bi?u 3

Th?a cha m?

Cách ?ây hai m??i n?m, nhân d?p ba m? lên tu?i th?t tu?n, chúng con c?ng ?ã t? ch?c m?t bu?i l? m?ng . H?nh phúc bi?t bao khi hai m??i n?m sau, ngày hôm nay, chúng con l?i ???c kính dâng ba m? ly r??u m?ng th? c?u tu?n trong nh?ng ngày ??u xuân Quý T?.

Trong hai m??i n?m ?y, th? gi?i có nhi?u s? ??i thay, gia ?ình chúng ta c?ng ?ã có nhi?u thay ??i c? vui l?n bu?n.

Vui là vì công vi?c làm ?n c?a chúng con ?ã d?n ?n d?nh, không quá ch?t v?t trong cu?c m?u sinh nh? tr??c. Vui là có nh?ng ??a cháu ?ã ???c sinh ra, có ??a cháu ?ã tr??ng thành , ???c vào ??i h?c, ???c có nh?ng vi?c làm nh? ý b?ng anh, b?ng em trong xã h?i.

Nh?ng c?ng bu?n là vì có ??a cháu ?ã ph?i s?m ra ?i khi?n ??u b?c ti?n ??u xanh ?au bu?n khôn xi?t.

Th? nh?ng có m?t ?i?u không thay ??i trong hai m??i n?m qua là t?m lòng hi?u kính và ni?m t? hào c?a chúng con ??i v?i cha m?.

Chúng con r?t t? hào v? truy?n th?ng nho phong thanh b?ch c?a gia ?ình. T? hào vì ông n?i là m?t c? ?? nho tr?ng ngh?a thánh hi?n, t? hào vì cha ?ã ti?p thu n?n n?p nho phong t? ông n?i ?? rèn d?y chúng con bi?t ??o làm ng??i. Nh? phúc ?m ?ó mà nay cháu con ???c h?c t?p nên ng??i.

Chúng con c?ng r?t t? hào vì cha m? là nh?ng ng??i lao ??ng chân chính, t?o t?n m?t n?ng hai s??ng ?? nuôi chúng con t? h?t lúa, c? khoai chân ch?t. T?t c? chúng con ???c h??ng nh?ng b?a c?m ??m ?m th?m ??m ân tình ?y nên t?t c? ??u ?ã thành ng??i ch?m ch? làm vi?c, lao ??ng l??ng thi?n ?? thành công.

Nay cha m? ?ã tu?i chín m??i mà v?n yêu lao ??ng, tinh th?n minh m?n, s?c kh?e bình an , v?i chúng con , không h?nh phúc nào b?ng

Bài phát bi?u 4

Th?a cha m?.

Cùng t?t c? con cháu trong gia ?ình.

L? m?ng th? này, ngoài ý ngh?a thiêng liêng là t? t?m lòng hi?u th?o c?a con cháu ??i v?i ông bà còn có ý nh?c nh? cháu con gi? gìn truy?n th?ng gia ?ình, kính trên nh??ng d??i, ?oàn k?t th??ng yêu , ?ùm b?c l?n nhau khi may m?n c?ng nh? h?i ho?n n?n ?? ông bà, cha m? chúng ta là c? ông Nguy?n Gi?i và c? bà Ki?u Th? ??nh ???c vui lòng và h?nh phúc lúc tu?i già.

L? ra chúng con ph?i s?m hôm quây qu?n, ch?m lo ph?ng d??ng ?? cha m? ???c nhàn nhã, an h??ng tu?i già nh?ng vì cu?c m?u sinh còn nhi?u v?t v? nên ph?i bôn ba x? ng??i, ch?a tròn ??o hi?u, cúi xin cha m? r?ng lòng tha th?.

Thay m?t t?t c? con cháu trong gia ?ình, con xin dâng lên cha m? ly r??u m?ng th? c?u tu?n v?i t?m lòng kính yêu vô h?n. Kính chúc cha m? ???c an khang ?? chúng con l?i có th? t? h?p v? ?ây m?ng th? bách niên . V?i chúng con, ?ó là m? ??c l?n lao nh?t trong cu?c ??i này.

Bài phát bi?u 5

“Kính th?a Cha M?,

Kính th?a quý v? ??i bi?u, kính th?a các v? khách quý có m?t trong bu?i l? m?ng th? ngày hôm nay.

Dòng th?i gian c? ch?y dài vô t?n theo n?m tháng c?a cu?c ??i, m?i thu? nào chúng con sinh ra trong vòng tay thân th??ng, trìu m?n c?a Cha M? mà hôm nay chúng con ?ã tr??ng thành khôn l?n.

Hôm nay nhân l? chúc th? c?a Cha, cho phép chúng con kh?i l?i nh?ng n?i ni?m, nh?ng h?nh phúc, bu?n vui trong cu?c ??i c?a Cha, M? – ??ng sinh thành cao quý.

Kính th?a M? hi?n, Cha yêu c?a chúng con!

Trên th? gi?i có l?m nhi?u k? quan nh?ng k? quan ??p nh?t v?n là trái tim ng??i M? và t?m lòng c?a ng??i Cha. Trong cu?c s?ng có l?m nhi?u tình c?m nh?ng tình c?m ??p nh?t, tr??ng t?n nh?t v?n là tình c?a M? Cha. Dù con ??m ???c cát song nh?ng không ??m ???c t?m lòng M? Cha. Dù con ?o ???c s?m chi?u nh?ng không ?o ???c tình yêu M? hi?n. M? Cha cho con ni?m tin ?? v?ng b??c vào ??i, dù v?i muôn ngàn gian khó, cho con tình c?m n?ng ?m, che ch? con trên v?n n?o th?i gian. Su?t ??i d??ng nh? Cha, M? ch? bi?t s?ng cho con, lo l?ng cho con.

M? có th? ?i s?m v? tr?a, giãi n?ng d?m m?a hay b?ng r?ng l?i su?i. M? t?o t?n su?t tháng, quanh n?m, không có kh? ?au nào mà M? không t?ng tr?i, không có gian khó nào mà m? ch?ng n?m qua. Mi?n sao Cha M? th?y chúng con vô t?, vui s?ng bao nhiêu ?ó thôi là ?ã mãn nguy?n l?m r?i.

Qu? th?t: “?i kh?p th? gian không ai t?t b?ng m? Gánh n?ng cu?c ??i không ai kh? b?ng cha.” ?? th? hi?n tình c?m c?a chúng con dành cho cha m? trong ngày vui m?ng th? hôm nay con xin kính dâng lên cha m? bài th? ?? t? lòng c?a chúng con dành cho cha m?.

Trên ?ây là nh?ng bài phát bi?u m?ng th? cha m? c?c k? hay ?ang ???c khá nhi?u ng??i áp d?ng hi?n nay. ?ây là nh?ng bài phát bi?u ?ã ???c l?a ch?n và ch?n l?c k? càng cho nên m?i ng??i có th? an tâm và t? tin ??c tr??c ?ám ?ông. ??ng quên th??ng xuyên truy c?p vào website blogloichuc.com ?? nh?n ???c nhi?u bài phát bi?u hay nhé

Ngu?n : Internet