Cùng nhau tham kh?o nh?ng bài phát bi?u c?a h?c sinh l?p 9 ra tr??ng hay và c?m ??ng nh?t hi?n nay. Nh?ng bài phát bi?u ch?a chan tình c?m và l?y ?i nhi?u n??c m?t hi?n ?ang ???c chúng tôi c?p nh?t t?i website blogloichuc.com. V?y nh?ng bài phát bi?u này ra sao và nh? th? nào ta cùng tham kh?o nhé

bài phát bi?u c?a h?c sinh l?p 9 ra tr??ng

Nh?ng bài phát bi?u c?a h?c sinh l?p 9 ra tr??ng ngh?n ng?o xúc ??ng

Bài phát bi?u 1

Bài phát bi?u c?m t??ng c?a H?c sinh l?p 9, n?m h?c 2013-2014

Chúng em xin c?m ?n th?y cô ?ã ph?i v?t v? s?m hôm v?i nh?ng bài gi?ng trên l?p, v?i nh?ng cô c?u h?c trò lúc thì ch?m ch? lúc thì l?i l??i bi?ng, tinh ngh?ch. Nh?ng ki?n th?c th?y cô truy?n ??t hôm nay là hành trang v?ng ch?c, là nh?ng khát khao ?? chúng em h??ng v? m?t t??ng lai t??i sáng. Xa mái tr??ng thân th??ng này, n?i ?ã cho chúng em m?t gia ?ình ?m áp, n?i ?ã ?p ? bi?t bao k? ni?m và m? ??c c?a m?t th?i h?c sinh h?n nhiên và vô t?. Nh?ng nh?ng k? ni?m v? mái tr??ng Lâm M?ng Quang yêu m?n s? là ngu?n ??ng l?c ?? chúng em b??c vào ??i.

Kính th?a quý v? ??i bi?u, kính th?a quý th?y cô giáo cùng toàn th? các b?n h?c sinh thân m?n.

L?i ??u tiên em xin trân tr?ng g?i ??n quý v? ??i bi?u, quý th?y cô giáo l?i chúc s?c kh?e và h?nh phúc, chúc t?t c? các b?n h?c sinh có m?t k? ngh? hè vui v? và ??y b? ích.

Hôm nay trong không khí hân hoan và ??y ph?n kh?i c?a bu?i l? b? gi?ng này. Em r?t vinh d? ???c thay m?t toàn th? h?c sinh l?p 9 nói lên nh?ng tâm t? tình c?m c?a mình trong su?t th?i gian h?c d??i mái tr??ng THCS Lâm M?ng Quang thân yêu này.

B?n n?m v?a qua là kho?ng th?i gian chúng em ???c s?ng và h?c t?p d??i mái tr??ng này, nh?n ???c s? yêu th??ng ?ùm b?c c?a th?y cô. Th?i gian th?m thoát trôi qua! Nh?ng k? ni?m còn ?ó, nh?ng c?m xúc b?i h?i, xúc ??ng v?n còn nguyên v?n. M?i ngày nào chúng em còn b? ng? b??c vào ngôi tr??ng này v?i bi?t bao ?i?u m?i l?, mà gi? ?ây, khi chúng em c?m th?y thân quen h?n v?i mái tr??ng này thì c?ng là lúc chúng em nói l?i chia tay ….

Trong su?t b?n n?m h?c, chúng em ?ã không bi?t bao nhiêu l?n qu?y phá, ngh?ch ng?m khi?n th?y cô ph?i phi?n lòng. Nh?ng m?i l?n nh? v?y, chúng em ???c th?y t?m lòng c?a th?y cô dành cho chúng em, v?i s? bao dung và tha th?. Hôm nay, m?t l?n n?a mong quý th?y cô hãy tha th? t?t c? nh?ng l?i l?m mà chúng em ?ã gây ra.

Kính th?a quý th?y cô giáo, công ?n th?y cô chúng em không th? dùng t? ng? nào ?? di?n t? h?t ???c. Chúng em ch?ng bi?t gì ngoài l?i c?m ?n chân thành ??n quý th?y cô. Cho chúng em ???c c?m t? công ?n d?y d?, t?n tình dìu d?t, u?n n?n. nâng niu, ?ã ch?p cánh cho chúng em ???c bay cao, bay xa h?n trong cu?c s?ng.

Chúng em xin c?m ?n th?y cô ?ã ph?i v?t v? s?m hôm v?i nh?ng bài gi?ng trên l?p, v?i nh?ng cô c?u h?c trò lúc thì ch?m ch? lúc thì l?i l??i bi?ng, tinh ngh?ch. Nh?ng ki?n th?c th?y cô truy?n ??t hôm nay là hành trang v?ng ch?c, là nh?ng khát v?ng và hoài bão ?? chúng em h??ng v? m?t t??ng lai t??i sáng.

Xa mái tr??ng thân th??ng này, n?i ?ã cho chúng em m?t gia ?ình ?m áp, n?i ?ã ?p ? bi?t bao k? ni?m và m? ??c c?a m?t th?i h?c sinh h?n nhiên và vô t?. Nh?ng nh?ng k? ni?m v? mái tr??ng Lâm M?ng Quang yêu m?n s? là ngu?n ??ng l?c ?? chúng em b??c vào ??i.

Các b?n h?c sinh kh?i 9 thân m?n. Hôm nay chúng ta chia tay nhau ?? mai này g?p l?i nhau trong s? tr??ng thành và thành ??t c?a m?i ng??i. B?i v?y, chúc các b?n có m?t ??nh h??ng ?úng ??n trên ???ng ??i c?a mình.

Nhân ?ây, ??i di?n các b?n h?c sinh kh?i 9, em xin phép có ?ôi l?i nh?n nh? ??n các em h?c sinh kh?i 6,7,8.

Các em thân quý! Cu?c vui nào c?ng s? có lúc chia tay, s? ??n lúc các em ph?i chia tay b?n bè và th?y cô nh? chúng tôi lúc này. Vì v?y, ngay t? bây gi?, các em ph?i h?c t?p ch?m ch?, l?ng nghe th?y cô gi?ng bài, ??i x? t?t v?i b?n bè, yêu th??ng và hòa ??ng v?i moi ng??i, ?? sau này chúng ta không ph?i h?i ti?c, không ph?i nh?c l?i 2 t? “giá nh?”. Hãy ?? l?i nh?ng k? ni?m ??p nh?t v?i th?y cô.

M?t l?n n?a, em xin chân thành c?m ?n quý th?y cô ?ã dìu d?t chúng em trong 4 n?m h?c qua. Chúng em xin h?a s? h?c t?p và rèn luy?n t?t ?? x?ng ?áng là h?c sinh c?a tr??ng Lâm M?ng Quang.

Chúc quý v? ??i bi?u, quý th?y cô giáo s?c kh?e, chúc các b?n h?c sinh m?t k? ngh? hè th?t thú v?.

Bài phát bi?u 2

Phát bi?u c?m ngh? c?a h?c sinh l?p 9 trong l? b? gi?ng và ra tr??ng

Kính th?a quí v? ??i bi?u, quí th?y cô giáo, cùng toàn th? các b?n h?c sinh!

Hôm nay, chúng em r?t vui m?ng và t? hào tr??c nh?ng ph?n th??ng c?a b?n thân và nh?ng k?t qu? mà th?y trò tr??ng ta ?ã ??t ???c trong n?m h?c này. ?? có nh?ng thành tích ngày hôm nay, th?y cô ?ã ph?i ?? bao công s?c và tâm huy?t c?a mình, không ch? d?y ch? mà còn d?y chúng em làm ng??i. Thay m?t toàn th? h?c sinh trong tr??ng, em là Tr?n H??ng Giang, h?c sinh l?p 9/8, xin ???c g?i ??n th?y cô l?i bi?t ?n chân thành nh?t. Qua bu?i l? long tr?ng này, chúng em c?ng xin g?i ??n các b?c cha m? và chính quy?n ??a ph??ng l?i c?m ?n vì ?ã luôn dành cho chúng em nh?ng ?i?u ki?n t?t nh?t cho vi?c h?c t?p.

Kính th?a quí v? ??i bi?u, quí th?y cô giáo, cùng toàn th? các b?n h?c sinh!

??i v?i nh?ng h?c sinh l?p 9 chúng em, nh?ng ngày ???c h?c, ???c s?ng d??i mái tr??ng Nguy?n Hu? thân th??ng là nh?ng ngày tháng t??i ??p, vô t? và trong tr?o nh?t! B?n n?m qua, d??i mái tr??ng này, chúng em ?ã l?n lên nh? “ c?m cha, áo m?, ch? th?y”. L?ng l?, ân tình và g?i g?m bi?t bao hi v?ng, th?y cô ?ã cho chúng em tri th?c, d?y d? chúng em nên ng??i. Tr??ng Nguy?n Hu? ch?ng khác gì ngôi nhà th? hai c?a m?i chúng em. Ngh? ??n vi?c ph?i r?i xa n?i này, em bu?n l?m…

?i d?c nh?ng hành lang quen thu?c, ??a m?t nhìn ra kho?ng tr?i ??y n?ng và gió, em th?y yêu quá nh?ng hàng cây bàng,… th?y nh? làm sao nh?ng ngày ??u ???c th?y cô dìu d?t b??c vào tr??ng. Em nh? l?m ti?ng gi?ng bài tr?m b?ng và c? l?i nh?c nh? nghiêm kh?c c?a th?y cô; nh?ng lúc vui v? và c? nh?ng gi?n h?n v?i b?n bè… Bao l?n làm th?y cô bu?n, chúng em v?n ch?a nói ???c l?i xin l?i ; bao công lao d?y d? c?a th?y cô, chúng em v?n ch?a c?t nên l?i c?m ?n… R?i mai ?ây, m?i h?c trò l?p 9 r? sang m?t ng? khác nhau, m?y ai có lúc ngo?nh m?t l?i mà nhìn nh?ng b??c chân mình ?ã ?i qua, nh?ng v?p ngã ???c th?y cô nâng ??. Nh?ng chúng em bi?t r?ng, dù ? n?i ?âu, có b?n bè m?i, th?y cô m?i thì chúng em c?ng không th? quên mái tr??ng Nguy?n Hu? d?u yêu này!

Kính th?a quí v? ??i bi?u. Kính th?a th?y cô thân yêu!

Nh?ng ngày này, h?c trò l?p 9 th??ng ng?i nán l?i d??i tán bàng xanh mát dù tr?ng ?ã báo tan tr??ng…Chúng em mu?n l?u gi? bóng dáng th?y cô, bè b?n, nh?ng hàng cây, gh? ?á và l?p h?c thân quen…T?t c? nh?ng hình ?nh này r?i s? tr? thành k? ni?m…Em s? không còn ???c ng?i trong l?p 9/8 thân th??ng, không còn ???c nghe th?y cô gi?ng bài ho?c trách ph?t, c?ng không th? cùng b?n bè ng?m nhìn hoa ??u tây vàng r?c, hoa súng tím bi?c m?i ngày n?a…Chúng em mu?n l?n lên nh?ng l?i không mu?n r?i xa n?i này. Bây gi? thì em ?ã hi?u ???c hai câu th? mà Ch? Lan Viên ?ã vi?t:

Khi ta ?, ch? là n?i ??t ?

Khi ta ?i, ??t b?ng hoá tâm h?n…

Trong nh?ng gi? phút cu?i cùng tr??c lúc chia tay, thay m?t cho nh?ng h?c sinh l?p 9, em xin g?i ??n các th?y cô nh?ng l?i c?m ?n chân thành nh?t t? t?n ?áy lòng. Chúng em kính chúc th?y cô cùng quí v? ??i bi?u luôn m?nh kho?, có th?t nhi?u ni?m vui.

Nh? ??n chúng em, ??n khoá h?c 2008- 2012 này, xin th?y cô hãy ch? gi? l?i ni?m th??ng, quên ?i n?i bu?n ?? mái tóc th?y cô ??ng thêm s?i b?c…Chúng em xin h?a s? c? g?ng thi th?t t?t trong kì thi tuy?n sinh quan tr?ng s?p t?i ?? không ph? công d?y d? c?a th?y cô. . .

Xin hãy nh?n t? chúng em l?i tri ân và t?m bi?t!

Bài phát bi?u 3

Kính th?a quí v? ??i bi?u, kính th?a các th?y cô giáo cùng toàn th? các b?n h?c sinh thân m?n!

Hôm nay, trong không khí hân hoan, ph?n kh?i c?a bu?i l? ra tr??ng. Em r?t vinh d? thay m?t cho toàn th? các b?n h?c sinh kh?i 9 nói lên nh?ng c?m ngh? c?a mình trong bu?i l? vô cùng ý ngh?a này.

Kính th?a các th?y cô giáo cùng toàn th? các b?n!

Nh?ng ti?ng ve kêu râm ran trong vòm lá, nh?ng c?n m?a rào v?i vã ??n, v?i vã ?i ?ã báo hi?u mùa hè ?ã ??n, mùa thi v?. Th?i gian trôi qua th?t nhanh, m?i ngày nào ?ó ta còn nghe vang v?ng ti?ng tr?ng khai tr??ng, m? ??u bi?t bao d? ??nh, k? ho?ch cho h?c t?p c?a th?y và trò tr??ng THCS. V?y mà hôm nay ?ã ??n lúc m?i ng??i chúng ta ph?i t?m bi?t tr??ng l?p, th?y cô và b?n bè. V?n con ???ng này, v?n c?ng tr??ng này, hàng cây, sân tr??ng, v?n nh?ng c?nh v?t à ngày nào ta t?i tr??ng c?ng th?y. Th?y cô ??y, b?n bè ??y nh?ng sao hôm nay trong em có m?t c?m giác th?t l?, b?i h?i khó t?. M?i th? chung quanh em d??ng nh? g?n g?i h?n, thân th??ng h?n. Ch?c có l? ?ây c?ng là c?m xúc chung c?a các h?c sinh kh?i 9 trong bu?i l? này.

B?n m?m h?c d??i mái tr??ng thân th??ng này c?ng là 4 n?m chúng em ??n tr??ng trong ni?m yêu th??ng, quý m?n c?a th?y cô và b?n bè, c?ng là 4 n?m th?y cô ph?i v?t v? s?m hôm v?i nh?ng bài gi?ng trên l?p, v?i nh?ng cô c?u h?c trò khi thì ch?m ch?, ngoan ngoãn lúc thì l??i bi?ng, tinh ngh?ch. Vì v?y h?n lúc nào h?t, em xin phép ???c thay m?t cho toàn th? h?c sinh kh?i 9 g?i l?i cám ?n sâu s?c ??n th?y cô giáo. Chúng em cám ?n các th?y cô giáo ?ã dìu d?t, d?y d? chúng em trong su?t nh?ng n?m h?c v?a qua.Nh?ng bài gi?ng c?a th?y cô m?i ngày ?ã d?y cho chúng em bi?t ??c m?, nh?ng ki?n th?c th?y cô truy?n ??t chính là nh?ng hành trang v?ng ch?c cho chúng em. Nh?ng cô c?u h?c trò ngây ngô, v?ng d?i ngày nào hôm nay v?ng tin v?i nh?ng mong ??i l?n h?n, nh?ng khao khát cháy b?ng v? m?t t??ng lai t??ng sáng. Và chúng em c?ng càm ?n th?y cô ?ã luôn yêu th??ng và mong mu?n nh?ng ?i?u t?t lành nh?t cho chúng em theo ?u?i ??n nh?ng m?c ?ích trong t??ng lai.

Sau m?i s? kh?i ??u ??u là k?t thúc, m?i cu?c vui ??u có lúc chia tay. Sau 4 n?m g?n bó, ?ã ??n lúc nh?ng h?c sinh kh?i 9 chúng em ph?i nói l?i chia tay v?i th?y cô và các b?n. có l? trong nh?ng ngày tháng 5 này ?ã có không ít b?n mong th?i gian trôi ?i ch?m h?n, mong tháng 5 kéo dài h?n ?? ??n tr??ng g?p th?y cô, b?n bè.

Các b?n h?c sinh kh?i 9 thân m?n! Hôm nay chúng ta chia tay nhau ?? ngày t?i ?ây g?p l?i nhau trong ni?m ph?n kh?i và t? hào tr??c s? tr??ng thành c?a m?i ng??i. Ng??i ta nói k?t thúc c?a ??u này r?t có th? l?i là kh?i ??u ??y may m?n cho nh?ng ?i?u t?t ??p phía tr??c. B?i v?y, chúc các b?n có nh?ng ??nh h??ng ?úng ??n trong t??ng lai. Có th? chúng ta không ph?i là nh?ng ng??i gi?i nh?t nh?ng hãy là ng??i c? g?ng cao nh?t. ?? sau này, khi có d?p v? th?m tr??ng chúng ta cùng t? hào báo cáo nh?ng thành tích ??t ???c v?i nh?ng th?y cô giáo yêu quý c?a mình.

Cu?i cùng, m?t l?n n?a em xin kính chúc các quý v? ??i bi?u, các th?y cô giáo m?nh kh?e, chúc các b?n có m?t kì ngh? hè vui v?. Em xin chân thành cám ?n!

Trên ?ây là nh?ng bài phát bi?u c?a h?c sinh l?p 9 ra tr??ng hay nh?t ?ang ???c các b?n tr? yêu thích và tìm ki?m ??n, hy v?ng v?i bài chia s? này m?i ng??i s? có thêm nhi?u k? ni?m v?i nhau h?n trong kho?ng th?i gian cu?i c?p s?p ra tr??ng. Và ??ng quên luôn luôn truy c?p website blogloichuc.com ?? nh?n ???c nhi?u bài phát bi?u hay trong cu?c s?ng nhé

Ngu?n : Internet