Hôm nay website blogloichuc.com xin chia s? t?i m?i ng??i nh?ng bài phát bi?u chia tay giáo viên chuy?n tr??ng hay và ý ngh?a nh?t hi?n nay ?ang ???c các giáo viên yêu thích, nh?ng bài phát bi?u xúc ??ng này ?ã ???c chúc tôi c?p nh?t t?i website blog l?i chúc cho nên m?i ng??i c? vi?c vào ?ó và tham kh?o nhé

Bài phát bi?u chia tay giáo viên chuy?n tr??ng

Top nh?ng bài phát bi?u chia tay giáo viên chuy?n tr??ng hay 2017

Bài phát bi?u 1

Bài phát bi?u chia tay giáo viên chuy?n tr??ng

– Kính th?a: ?/c………………………………………………………………………
– Kính th?a: ?/c ……………………………………………………………………..
– Kính th?a: ?/c x – Nguyên Hi?u tr??ng tr??ng TH ??c B?ng.
– Kính th?a: ?/c x, . HT tr??ng TH ??c B?ng.
– Kính th?a các ?/c CB – GV, CNV c?a nhà tr??ng.
– Kính th?a quý v? ??i bi?u.

Hôm nay, nhân bu?i liên hoan chia tay ?/c ………….. và ?/c ……………….. v? ??n v? công tác m?i. Nhà tr??ng và Công ?oàn tr??ng TH ??c B?ng long tr?ng t? ch?c bu?i chia tay v?i các ?/c.

Tr??c h?t cho phép tôi thay m?t Công ?oàn tr??ng và t?p th? CB GV nhà tr??ng xin ???c g?i t?i quý v? ??i bi?u và toàn th? các ?/c l?i chúc s?c kho? và h?nh phúc.

Th?a các ?/c.

Trong cu?c ??i m?i con ng??i ai c?ng ph?i tr?i qua th?i gian h?c t?p, ?i làm và r?i thay ??i n?i làm vi?c và công tác. Bi?t bao g?n bó và có nhi?u k? ni?m t?t ??p không th? nào quên. Bây gi?, các ?/c ?ó ?ã ???c c?p trên ?i?u ??ng v? công tác ? ??n v? khác và ?ó c?ng là m?t l? t? nhiên. V?y mà, trong lúc chia tay này, chúng ta ai c?ng c?m th?y bùi ngùi, xúc ??ng….

Kính th?a các ?/c.

?/c Ph?m Duy H?ng ?ã g?n bó v?i ngôi tr??ng này h?n 18 n?m, 18 n?m qua v?i c??ng v? là m?t Hi?u tr??ng ?/c ?ã có r?t nhi?u c?ng hi?n và xây d?ng cho nhà tr??ng ngày càng phát tri?n và v?ng m?nh. ?/c ?ã xây d?ng ???c m?t ??i ng? giáo viên ?oàn k?t, yêu ngh? và nhi?t tình trong công vi?c. ?? nhà tr??ng phát tri?n nh? hôm nay ?/c ?ã n? l?c h?t mình và luôn ch?m lo xây d?ng v? m?i m?t. ??i v?i gv, ?/c luôn quan tâm, giúp ?? và t?o ?i?u ki?n ?? ??i ng? gv hoàn thành t?t nhi?m v?. B?n thân ?/c ?ã có nhi?u thành tích trong công tác qu?n lý c?ng nh? trong ho?t ??ng c?a Công ?oàn và ???c nhi?u B?ng khen, Gi?y khen do c?p trên trao t?ng.

V?i r?t nhi?u thành tích và công lao, v?i nh?ng c?ng hi?n c?a ?/c, hôm nay trong kho?ng th?i gian ng?n ng?i này chúng ta không th? k? h?t ???c. Nh?ng, hôm nay cho phép tôi thay m?t t?p th? ??i ng? gv nhà tr??ng ???c nói r?ng: ?/c Ph?m Duy H?ng là m?t t?m g??ng làm vi?c, c?ng hi?n và t?n tu? ?? chúng tôi h?c h?i và noi theo.

Kính th?a quý v? ??i bi?u, th?a toàn th? các ?/c.

Hôm nay, trong bu?i chia tay ?/c Ph?m Duy H?ng, tr??ng ta còn ph?i chia tay m?t ?/c gv n?a ?ó là ?/c Thái H?ng Quân. Tuy th?i gian g?n bó, công tác t?i tr??ng TH ??c B?ng ch?a th?t nhi?u, nh?ng ?/c Quân ?ã v??t lên nh?ng khó kh?n v? hoàn c?nh gia ?ình ?? hoàn thành nhi?m v?. ?/c ?ã hoà vào t?p th?, t?n tâm v?i công tác gi?ng d?y và luôn hoàn thành t?t m?i nhi?m v? ???c giao, ???c ??ng nghi?p và h?c sinh quý m?n.

Th?a toàn th? các ??ng chí.

Chia tay v?i ?/c Ph?m Duy H?ng và ?/c Thái H?ng Quân, t?p th? gv nhà tr??ng không th? nói h?t ???c nh?ng tình c?m c?a mình

Bài phát bi?u 2

 

L? CHIA TAY GIÁO VIÊN NHÀ TR??NG ??N N?I CÔNG TÁC M?I

L?i ??u tiên xin phép ???c nh?c l?i câu hát trong bài hát: ?i?u Gi?n D? c?a nh?c s? phú Quang “ H?i ng? r?i chia ly, cu?c ??i v?n th?”.

Vâng! Cu?c ??i c?a m?i con ng??i ai c?ng ph?i tr?i qua th?i gian h?c t?p, b?t ??u ?i làm, thay ??i n?i công tác… nh?ng n?c thang ?ó ?? l?i nhi?u k? ni?m bu?n vui, nh?ng d?u ?n không th? nào quên ???c.

Trong không khí ??m ?m, c?i m?, th?m tình ??ng nghi?p, chi?u nay, ngày 12 tháng 12 n?m 2015, tr??ng cùng công ?oàn tr??ng THCS Phú Thanh t? ch?c bu?i g?p m?t chia tay giáo viên chuy?n công tác m?i.

L? chia tay  di?n ra trong không khí thân tình, xúc ??ng. ?ây là m?t ngh?a c? cao ??p c?a tình ??ng ??i, ??ng chí, ??ng nghi?p gi?a ng??i ph?i ra ?i và ng??i ? l?i ??n v?. M? ??u Th?y Nguy?n V?n D?ng bí th? chi b?, hi?u tr??ng nhà tr??ng có bài phát bi?u tri ân sâu s?c ??n các th?y giáo, cô giáo v?n là giáo viên ?ã có nhi?u c?ng hi?n cho s? nghi?p giáo d?c c?a nhà tr??ng nói riêng và xã nhà nói chung. V?i tình c?m l?u luy?n, ??ng chí trân tr?ng chúc các giáo viên s?p chuy?n v? n?i công tác m?i s? ??t ???c nhi?u thành t?u h?n n?a trong s? nghi?p giáo d?c, ??ng th?i luôn nh? v? ngôi tr??ng, m?nh ??t, con ng??i Phú Thanh.

L? chia tay k?t thúc v?i bao tình c?m l?u luy?n xen l?n n?i bu?n. Có l? trong sâu th?m m?i ng??i s? luôn nh? v? hình ?nh hai ??ng chí v?i nh?ng k? ni?m ??p nh?t. Tr??ng THCS Phú Thanh  xin chúc hai th?y cô chuy?n ??n n?i công tác m?i luôn luôn m?nh kh?e, công tác t?t, ti?p t?c c?ng hi?n s?c l?c, trí tu? ph?c v? cho s? nghi?p tr?ng ng??i c?a ??t n??c.

Bài phát bi?u 3

Chia tay cán b? qu?n lý và giáo viên luân chuy?n công tác

Th?c hi?n quy?t ??nh s? 2929/Q?-UBND ngày 10/8/2015 c?a UBND huy?n Khoái Châu: v? vi?c ?i?u ??ng và luân chuy?n cán b? qu?n lý .Tr??ng THCS ?ông K?t có th?y giáo Bùi V?n Nhân – Nguyên hi?u tr??ng nhà tr??ng ???c ?i?u ??ng ??n làm Hi?u tr??ng tr??ng THCS D? Tr?ch và cô giáo Nguy?n Th? Ph??ng Hoa nguyên hi?u tr??ng tr??ng THCS th? tr?n Khoái Châu v? làm Hi?u tr??ng tr??ng THCS ?ông K?t .

Tôn s? tr?ng ??o, u?ng n??c nh? ngu?n là nh?ng ??o lí t?t ??p trong truy?n th?ng c?a dân t?c Vi?t Nam. Trân tr?ng quá kh?, trân tr?ng l?p ng??i ?i tr??c là y?u t? quan tr?ng ?? t?o l?p nh?ng giá tr? b?n v?ng cho t??ng lai. T? nh?ng ý ngh?a sâu xa ?ó, hôm nay ngày 22 tháng 8 n?m 2015. ???c s? nh?t trí c?a ??ng ?y, H?ND, UBND, chi b?, BGH , Công ?oàn tr??ng THCS ?ông K?t trân tr?ng t? ch?c bu?i l? chia tay và c?ng là s? tri ân ??i v?i th?y giáo Bùi V?n Nhân – Nguyên Hi?u tr??ng nhà tr??ng ?ã c?ng hi?n 23 n?m cho s? nghi?p xây d?ng và tr??ng thành c?a Tr??ng THCS ?ông K?t.

??n d? bu?i g?p m?t chia tay có các ?/c ??i di?n cho ??ng ?y, H?ND, UBND xã ?ông K?t, Ban ??i di?n cha m? h?c sinh cùng toàn th? các ?/c trong h?i ??ng s? ph?m nhà tr??ng.

Cô giáo ?? Th? Ng?c Ngà phó bí th? chi b?, phó Hi?u tr??ng nhà tr??ng lên phát bi?u ?ôi l?i tâm s?, trong l?i phát bi?u có ?o?n vi?t:

“Th??c ?o thành công và giá tr? c?a ng??i th?y trong s? nghi?p c?a mình không ph?i là quy?n l?c hay ti?n b?c mà là nh?ng d?u ?n ?? l?i trong lòng các th? h? h?c trò và trong tình c?m c?a ??ng nghi?p. M?i ng??i th?y ph?i là m?t bài h?c s?ng ??ng v? nhân cách và ngh? l?c ?? h?c sinh noi theo. Nh?ng giá tr? cao quý ?ó, trong vòng xoáy c?a c? ch? th? tr??ng ?ang có xu h??ng b? xem nh?, nhi?u ng??i trong chúng ta, nh?t là nh?ng ng??i tr?, ch?a th?c s? ý th?c ???c giá tr? ?ích th?c c?a mình. Lúc ?ó th?c s? c?n nh?ng bài h?c s?ng ??ng c?a các th? h? ?i tr??c, nh?ng ng??i ?ã t?ng tr?i nghi?m, tr?n tr? hoàn thi?n mình trong nh?ng hoàn c?nh khó kh?n. Nói v? Th?y giáo Bùi V?n Nhân, th?y ???c ?i?u ??ng công tác và ??m nhi?m ch?c v? hi?u tr??ng tr??ng THCS ?ông K?t t? tháng 9 n?m 1992. T? ?ó ??n nay, 23 n?m làm công tác lãnh ??o ??ng ??u ngôi tr??ng, th?y luôn tuân th? các nguyên t?c, nh?t là nguyên t?c th?c hi?n quy ch? dân ch? ? c? s?, th?y luôn là ng??i g??ng m?u th?c hi?n v?i tinh th?n trách nhi?m cao, luôn luôn th? hi?n s? t? m?, chu ?áo trong t?ng công vi?c.Trong nh?ng n?m công tác t?i tr??ng th?y ?ã l?n l??t ??a nhà tr??ng ??t chu?n ph? c?p GD THCS, ?ánh giá ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ??t m?c ?? 2 và ?ang d?n hoàn thành các tiêu chí ?? ?ón b?ng công nh?n tr??ng ??t chu?n qu?c gia. Trong công tác xã h?i hóa giáo d?c th?y ?ã huy ??ng các ngu?n l?c trong và ngoài nhà tr??ng m?t cách hi?u qu?, giúp nhà tr??ng ngày càng ???c t?ng c??ng v? c? s? v?t ch?t.Trong l?nh v?c chuyên môn nghi?p v?, th?y luôn là “ Cánh chim ??u ?àn” c?a tr??ng.Th?y ?ã xây d?ng m?t t?p th? s? ph?m ?oàn k?t, thân thi?n ?ó là thành công l?n nh?t c?a m?t v? lãnh ??o. Th?y ?ã ?? l?i trong lòng m?i chúng ta nh?ng k? ni?m d?u không l?n lao nh?ng c?ng ?áng ghi nh? vô cùng. ?ó là k? ni?m c?a ??ng nghi?p v?i ??ng nghi?p, k? ni?m c?a m?t ng??i anh ?i tr??c v?i l?p ?àn em ?i sau, k? ni?m c?a m?t ng??i b?n, k? ni?m c?a m?t lãnh ??o v?i nhân viên V?i r?t nhi?u thành tích, công lao c?ng hi?n và tình c?m c?a th?y ??i v?i ??ng nghi?p trong h?i ??ng s? ph?m . Hôm nay trong th?i gian ng?n ng?i này chúng ta không th? k? h?t ???c nh?ng công lao ?óng góp c?a th?y. Nhà tr??ng – mái nhà thân yêu th? 2 ?ã g?n bó g?n n?a ??i ng??i, n?i ?? chúng tôi tr??ng thành, h?c t?p, chia s? bu?n vui và tâm t? tình c?m c?a ??i th??ng. Khi xa nhau chúng tôi nh? và nh? nhi?u l?m nh?ng k? ni?m ?ã qua .

Chia tay v?i th?y Bùi V?n Nhân, t?p th? GV nhà tr??ng không th? nói h?t ???c nh?ng tình c?m c?a mình mà còn mong mu?n r?ng th?y mãi là ??ng nghi?p – ??ng chí g?n bó và luôn nh? t?i tr??ng và t?p th? CB – GV tr??ng THCS ?ông K?t, mái tr??ng này s? mãi là mái nhà chung c?a ??ng chí, l?p l?p các th? h? h?c trò c?a nhà tr??ng mãi là các h?c trò thân yêu c?a ??ng chí. Chúng tôi luôn mong mu?n r?ng m?c dù ??ng chí không làm vi?c tr?c ti?p t?i tr??ng nh?ng ??ng chí luôn dõi theo s? ?i lên c?a nhà tr??ng, chia s? v?i chúng tôi nh?ng kinh nghi?m quý báu ?? chúng tôi th?c hi?n t?t nhi?m v? d?y và h?c”.

L?u luy?n chia tay th?y hi?u tr??ng c?, ph?n kh?i ?ón thành viên m?i c?a h?i ??ng. Cô giáo Nguy?n Th? Ph??ng Hoa hi?u tr??ng m?i c?a tr??ng, v?i kinh nghi?m nhi?u n?m làm công tác qu?n lý, cô mong mu?n t?t c? cán b? giáo viên nhân viên nhà tr??ng hãy cùng nhau chia s? công vi?c, ?oàn k?t, ?ng h?, t?o ?i?u ki?n ?? cô hoàn thành t?t nhi?m v? n?m h?c.

Bu?i g?p m?t, chia tay ?ã ?? l?i nhi?u ?n t??ng sâu s?c ??i v?i m?i thành viên trong h?i ??ng s? ph?m nhà tr??ng c?ng nh? các ?/c luân chuy?n công tác và ??c bi?t là ?/c Bùi V?n Nhân. Sau ?ây là m?t s? hình ?nh c?a bu?i g?p m?t chia tay.

Trên ?ây là nh?ng bài phát bi?u chia tay giáo viên chuy?n tr??ng hay ý ngh?a ?ã ???c website blogloichuc.com ch?n l?c. Hy v?ng v?i vài phát bi?u này m?i ng??i s? có th? ?? l?i nhi?u k? ni?m ??p v?i nhau trong cu?c s?ng và hãy nh? th??ng xuyên truy c?p website ?? nh?n ???c nhi?u bài phát bi?u hay nhé

Ngu?n : Internet